นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานพัสดุโรงเรียน

 


Home