นางสาวจินตนา อุ่นจิตร
อาจารย์ 3 ระดับ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สอนวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-หัวหน้างานการเงินและบัญชี
-ครูแม่แบบงานการเงินและบัญชี
-ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย
-ได้คะแนนอันดับ 1 จากโครงการ "ครูดีที่หนูรัก" ระดับ ม.ต้น

 


Home