นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สอนวิชางานห้องสมุด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
บรรณารักษ์ห้องสมุดดีเด่น
ครูแม่แบบงานห้องสมุดปี 2539 และปี 2542
ครูต้นแบบงานห้องสมุด

 


Home