นางกาญจนา ธินิศิริ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สอนวิชาภาษาไทย และพิมพ์ดีด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย
ครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2546

 


Home