นางมณีรัตน์ ชูชีพ
อาจารย์ 1 ระดับ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สอนวิชาศิลปปฏิบัติ พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเงินและธนาคาร

 


Home