นายธนภัทร ดวงประชา

อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีะและเทคโนโลยี
สอนวิชาการงานและอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 


Home