กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายวิโรจน์ นนท์ประเสริฐ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายราชกิจ อุ่นเรือน
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการ

นางทวีพร ศรีพยัพ
อาจารย์ 2 ระดับ 7

นางประภาพรรณ เสาะการ
อาจารย์ 2ระดับ 7

นายสมัย ธินิศิริ
อาจารย์ 2 ระดับ 7

 

 

 

Home